Средња школа - Лукијан Мушицки 

 

Шта је то НАСИЉЕ ?

 

Насиље је сваки облик учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце / ученика.

Насиље може имати различите форме:

 

Физичко насиље : ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, гађање, напад оружјем и сл.

Емоционално/психолошко насиље :омаловажавање, етикетирање, игнорисање, оговарање, подсмевање, изнуђивање, манипулисање, претња, неприхватање,уцењивање, застрашивање, ограничавање кретања и сл.

Социјално насиље:одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолација, игнорисање и неприхватање по било ком основу.

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика:

•  узнемиравање-ласцивно коментарисање, ширење приче, додиривања, упућивање порука, телефонски позиви, етикетирање и сл.

•  навођење или приморавање-на сексуалне активности(сексуални однос,сексуално додиривање)или неконтактно излагање погледима, егзибиционизам и сл.

•  коришћење деце/ученика за проституцију,порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем информационих технологија(електронско насиље) :поруке послате електронском пошто, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл.

 

Занемаривање деце/ученика представља све што појединци и установе чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу.

Занемаривање и немарно поступање представља случајеве пропуштања установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика

у свим областима, што, у противном , може нарушити његово здравље,физички,ментални,духовни,морални и друштвени развој.

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа.Она обухвата и киднаповања и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације.

 

Насиље је вишедимензионална појава.Не постоје прецизне границе између различитих врста и облика насиља, односно, они се међусобно преплићу и условљавају.

 

Министарство просвете је, са циљем превенције насиља у образовно-васпитним установама,припремило следећа документа:

•  Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и заемаривања у образовно-васпитним установама.

•  Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама.